Kauza Olaf from South Afrika z pohledu asociaceKauza Olaf from South Afrika – aneb jak se nevyplatí použít v chovu TOP plemeníka!

 

Rádi bychom vás seznámili s jednou z mnoha kauz, která se týká klubu, který v ČR zastřešuje chov neuznaných plemen – tímto klubem je MOLOSS CLUB CZ (dále jen MC CZ). Olaf from South Afrika je pes plemene boerboel (búrský buldok), do ČR byl přivezen jeho tehdejší majitelkou, paní Roglaskou z Polska. Pes zde byl přenechán za účelem chovu (o dalších aktivitách paní Rogalské se dovíte z dalších článků, které zde budou postupně zveřejněnány), mělo jít o první fázi intenzivní spolupráce mezi polskými a českými chovateli. Pes nepřijel zrovna v uspokojivém stavu (silné prošlapy), nicméně díky intenzivní péči chovatelky v ČR se jeho stav záhy zlepšil. O jeho nesporných kvalitách svědčí celá řada získaných titulů a šampionátů. V souladu s původní dohodou začal pes působit v chovu, s počtem získaných ocenění zjevně začal být nepohodlný některým „chovatelům“ (shodou okolností úzce napojených na MC CZ), tak samotnému klubu! Ptáte se, jak je to možné? Že přeci cílem klubu by měl být rozvoj plemene, nikoli jeho útlum? Tak čtěte dál….                    

 

Jediným garantem chovu plemene boerboel v ČR MC CZ, klub takto garantuje chov cca dvaceti plemen a podle toho – nejen v případě boerboela - úroveň poskytovaných služeb také vypadá. Klub tedy určuje pravidla a dohlíží na jejich dodržování, což v praxi znamená, že chovatelům vydává krycí listy, provádí kontroly vrhu a doporučuje štěňata k zápisu. Bez těchto kroků by nebylo možné vrh zapsat na plemenné knize a má se tedy za to, že pokud tato procedura již proběhne, neměl by nastat žádný problém s vydáním PP danému vrhu ze strany samotné plemenné knihy. Aspoň taková byla praxe do 31. 12. 2014, dokud byl klub pod ČKS.

 

Boerboel je v současné době africké národní plemeno, pod FCI je zařazen do skupiny NON FCI. Naprostá většina nejkvalitnějších jedinců – konkrétně cca 95% celé chovné základy - pochází ze země původu, kde ale není rozšířen chov pod FCI. Chov zde zaštiťují například organizace SABT, BI, EBASSA, které mají pro uchovnění svých jedinců dokonce přísnější podmínky, než jaké jsou stanoveny pro boerboely v ČR. Konkrétně jde o zdravotní vyšetření (RTG lokty a kyčle, entropium, ektropium, u psů varlata, u fen vaginální hyperplasie), dále testy DNA a testy povah. Již v minulosti docházelo pod záštitou MC CZ ke krytí jedinci s PP a chovností  těchto organizací, namátkou můžeme uvést například vrh A CHS Ninya Ore (po tomto vrhu už jsou zde dokonce i potomci) a vrh A CHS Dekabero. Všem jedincům byly vystaveny PP s uvedením všech předků ze strany otců.       

 

Olaf from South Afrika pochází z prestižní zahraniční chovatelské stanice a vlastní PP SABT, BI a FCI (což se posléze ukázalo být původem problému, na který ale nikdy MC CZ chovatele neupozornil!). Pes je chovný pod SABT a BI a navíc splňuje podmínky chovnosti pro FCI (v roce 2013 mu byly zhotoveny a vyhodnoceny v ČR RTG a počátkem roku 2014 se zúčastnil se bonitace, samostatný přehled o jeho úspěších a kopie RTG a bonitace je možné shlédnout na těchto stránkách). Jde navíc o výstavně nejúspěšnějšího boerboela sezóny 2014, kdy se účastnil téměř každé výstavy, pořádané pod záštitou ČMKU, a též mnoha zahraničních výstav. Celkově získal 29x CAC, 20x BOB, 11x BIG NON FCI, 2x BIS MC SK, je ŠAMPION ČESKÉ REPUBLIKY, ŠAMPION ČMKU, ŠAMPION SLOVENSKA, ŠAMPION POLSKA, ŠAMPION CHORVATSKA. Po Olafovi from South Afrika v ČR bylo, bez jakýchkoli problémů, zapsáno sedm vrhů, všechna tato krytí MC CZ posvětil a vrhům byly bez problému vydány PP. Vzhledem k jeho nesporným kvalitám byl poměrně velký počet jeho štěňat, konkrétně 30 %, z ČR exportován do zahraničí, kde se s nimi pochopitelně počítá v dalším chovu.

 

Nyní k jádru samotného problému. V lednu 2015 roku došlo k přestupu MC CZ z ČKS do ČMKU (z důvodů naprosto zásadního porušování vlastních stanov - bude obsahem další kauzy). Chovatelé ovšem nebyli nikterak ze strany klubu (a to ani po mnoha měsících od tohoto přestupu) upozorněni na to, že by došlo ke změně výše uvedené praxe. Začínající chovatelka (CHS Búrský Dvůr) si po pečlivém zvážení vybrala jako budoucího otce svých štěňat práve Olafa. O svém záměru krýt uvedeným psem telefonicky hovořila s předsedkyní klubu paní Alexandrou Ohlídalovou, která jí pouze upozornila na to, že pes zde již má několik vrhů, zda nezváží využití jiného chovného psa. To chovatelka zavrhla, neboť část štěňat z předchozích vrhů po Olafovi byla exportována do zahraničí a ona sama jsem již měla také dohodnuty zahraniční zájemce. Při tomto hovoru nepadla ani zmínka o tom, že by snad pes měl pes mít problémy s chovností. Jako začínající chovatelka pochopitelně MC CZ důvěřovala a za jeho služby mimochodem zaplatila nemalé peníze. Krytí, březost a samotný porod proběhl bez problémů, chovatelka splnila všechny povinnosti, dané Zápisním řádem, klubu zaplatila za jeho služby. MC CZ provedl kontrolu vrhu, vše shledal v pořádku a vrh doporučil k zápisu. Jaké bylo překvapení, když jí kontaktovala jiná chovatelka, která ve stejnou dobu kryla Olafem, s tím, že vrhům nebudou vydány PP, neboť pes není chovný! Tuto informaci jí ovšem nesdělil MC CZ, ale ČMKU, včetně odůvodnění, že chovnost SABT a BI se neuznává. Toto odůvodnění bylo posléze změněno, SABT a BI se uznává, ale ne u psa, který má PP FCI.

 

Celá tato situace chovatelky velmi nemile zaskočila, zejména přihlédneme-li k tomu, že MC CZ ani jednu z nich nebyl schopen o této věci informovat, dokonce jim odmítl jakkoli pomoci a odkázal je na ČMKU! Tato praxe ze strany klubu je o to více zarážející, neboť zároveň jinou chovatelku postihl za to, že se obrátila ve své záležitosti na ČMKU: Připadá vám to absurdní?  

 

Jak jsem bylo uvedeno, předsedkyně MC CZ paní Ohlídalová (která má sama a jediná na starosti záležitosti plemenné knihy, bez toho, aby na ní v MC CZ někdo dohlížel) s oběma chovatelkami v této věci od počátku odmítala - a stále odmítá – komunikovat. Protože ani snaha o vyřešení, adresovaná dalšímu zástupci MC CZ, panu Vachkovi v zásadě nikam nevedla, začala být záležitost řešena společně s majitelkou další CHS, která měla vrh po Olafovi. Této chovatelce mimochodem v roce 2014 provedl kontrolu vrhu (a vrh doporučil k zápisu) pan Vachek, místopředseda MC CZ. Ta se v této věci tedy obrátila opakovaně pana Petra Vachka, z jejich vzájemné písemné komunikace nakonec vyplynulo, že MC CZ si je vědom svého pochybení v této věci, dále že samotný MC CZ nezná pravidla, neboť nebyl do dnešního dne schopen odpovědět na to, kde je konkrétně uvedeno, že pes vlastnící PP BI a SABT a chovný pod těmito organizacemi musí být chovný pod FCI, vlastní-li také průkaz PP FCI.

 

Dále pan místopředseda MC CZ Vachek potvrdil, že byla pro plemeno boerboel vyjednána s ČMKU nová výjimka, jejíž text (v této podobě klub text nechal zveřejnit na klubovém webu a na fóru členů MC CZ na FCB) „Info k boerboelovi - Byla nám umožněna výjímka z ČMKU ohledně zahraničního krytí, že pokud je pes registrovaný jen pod těmito nonFCI organizacemi SABT, EBBASA, BBI a je u nich i chovný, je možnost ho použít ke krytí uchovněné feny v FCI, s tím, že v PP budoucích štěňat bude uvedeno jen jméno krycího psa. Psi s vydaným PP u FCI samozřejmě musí splňovat chovné podmínky FCI.“  Dle pana Vachka existovala podobná dohoda s ČKS, tuto dohodu chovatelé boerboelů nikdy v písemné podobě nikde nezaregistrovali, ani jí klub nebyl na četné žádosti nikdy schopen doložit. Lze však předpokládat, že dle této výjimky došlo k vystavení PP vrhům CHS Dekabero, CHS Ninya Ore a stejně tak všem předchozím SEDMI vrhům po Olafovi from South Afrika.  Aby toho nebylo málo, výjimka byla platná zhruba tři týdny, pak byla zrušena, nicméně mezi tím již došlo v souladu s výjimkou ke krytí v další CHS. A jak myslíte, že to dopadlo? ANO, i tento vrh má nyní problém s vydáním PP, MC CZ opět nejprve vše posvětil, posléze odvolal, ano, opět si tato situace vysloužila zvláštní kauzu, která zde bude zveřejněna. Již zmíněná výjimka byla zjevně zrušena z důvodu toho, že Olaf podmínky chovnosti v ČR splňoval (bonitace+RTG)!  

 

Ale vraťme se zpět k tématu. Na další dotaz chovatelky, totiž jaké je stanovisko MC CZ ve věci vydání PP vrhům A Búrský Dvůr a U Ballotada se klub dlouho nebyl schopen vyjádřit (opět překvapivé a poukazující na to, jak klub ve skutečnosti garantuje chov a jak kvalitní služby poskytuje, zejména pokud kontroly vrhů prováděl ve dvou případech sám místopředseda MC CZ pan Vachek, který neshledal nic v nepořádku, a vrhy byly doporučeny k zápisu). V této souvislosti bychom rádi ocitovali část Zápisního řádu ČMKU, a to: „V návaznosti na změnu zápisního řádu ČMKU, musí být přihlášky zápisů vrhů do plemenné knihy doručené dnem 1.3.2014 označeny kromě jiného, také razítkem příslušného chovatelského klubu, nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.“ Předešlé přihlášky k zápisu vrhů Olafa  - kontrolované například paní Pavlíčkovou (v té době členka výboru), paní Jelínkovou (předsedkyně kontrolní komise!) a místopředsedou Vachkem, byly opatřeny tímto doporučením k zápisu a za jejich platnost MC CZ PLNĚ ODPOVÍDÁ.

Po několikerých urgencích, adresovaných  místopředsedovi MC CZ Vachkovi, nakonec klub zaslal následující vyjádření, citujeme: „…. Klub dal své stanovisko najevo tím, že zaslal žádost o vystavení průkazů. Za tím stanoviskem si stojíme a na ČMKU se ho snažíme prosadit“. 

 

Celou situaci lze tedy pro lepší orientaci shrnout následovně:

 • Jediným klubem, zastřešujícím chov boerboelů v ČR je MC CZ
 • MC CZ v minulosti umožňoval chovat na psech, chovných pod BI a SABT, všichni potomci měli vydány PP bez problémů (v PP byly uvedeny plné rodokmenu ze strany otců)
 • MC CZ umožnil (provedl kontrolu vrhu a doporučil vrh k zápisu) bez problémů sedm vrhů po psu Olaf from South Afrika, 30 % jeho potomků bylo exportováno do zahraničí, potomkům byly vystaveny PP
 • Původ psa je doložen třemi PP, jeho chovnost je doložena pod dvěma organizacemi země původu, v ČR má splněny podmínky pro uchovnění – tedy zhotoveny RTG a provedenu bonitaci, účastnil se velkého množství výstav, kde byl častokrát velmi úspěšný v závěrečných soutěžích a prospěl tak nemalou měrou k propagaci plemene
 • MC CZ nebyl schopen více než osm měsíců od přestupu pod ČMKU jednoznačně informovat chovatele o nových podmínkách, týkajících se zahraničních krytí, takže nikdo pochopitelně nemohli vědět, že budou stanovena nová pravidla
 • MC CZ neinformoval chovatele ani o tom, že něco není v daném případě v pořádku, ve věci s chovateli odmítl komunikovat a už vůbec jim neposkytl podporu v záležitosti, kterou sám svým přístupem zapříčinil

 

Výše popsanou situaci jednoznačně zavinil svým přístupem MC CZ (a bohužel nešlo zdaleka o první případ, v nedávné minulosti klub v rozporu se zápisním řádem ČMKU umožnil krytí dvou jedinců z tzv. pomocného registru, plemenná kniha PP samozřejmě odmítla vydat a postižený byl opět pouze a jedině CHOVATEL, který za asistence klubu zplodil vrh bezpapírových štěňat). Ten chovatel, který často nemá jinou možnost, než chovat pod MC CZ.  

 

Celá záležitost se poměrně dlouho řešila na úrovní klub x ČMKU (s chovateli se bohužel  naprosto nikdo nebavil, ani klub, ani zástupci ČMKU).  Postupně byli do problémy zataženi též chovatelé dalších CHS, ve kterých proběhly vrhy po Olafovi. Bylo totiž logické, že pokud nedojde k vydání PP novým vrhům, je asi něco špatně i s vrhy, kterým již PP byly vystaveny. Znovu připomínáme, že šlo o celkem devět vrhů, z toho sedm bylo zapsáno plemennou knihou ČKS prosto bez problémů, dva pod ČMKU – problém zásadní. Ve hře bylo jednu dobu skutečně i odebrání již vystavených PP, což by znamenalo jednak velké finanční dopady, za druhé i zásadní dopady na plemeno jako takové. Pokud by bývalo došlo k odebrání PP vrhům po Olafovi, logicky by měly být odebrány i vrhy CHS Dekabero a Nynia Ore. Toho se nakonec zřejmě zalekl i samotný klub, takže celé věc byla nakonec dořešena ve stylu oblečená neoblečená, obutá neobutá.

 

ČMKU konečně dospělo k názoru, že bude asi špatně něco i v samotném klubu. Byla založena komise, která má klub na starosti, s tím, že tento musí odstranit nedostatky, které mu byly vytýkány (porušování výstavního řádu ČMKU, porušování zápisního řádu ČMKU, porušování vlastních stanov a mnoho dalších prohřešků jak ze strany klubu, tak jeho činovníků). To byla ale jediná lepší zpráva. Ta horší byla, že neschopný klub zakázal zahraniční krytí jedinci, kteří nejsou uchovněni pod FCI (tedy eliminoval z chovu prakticky 95% všech prvotřídních chovných jedinců).  Dále ČMKU rozhodlo, že v PP nebudou uváděni jedinci, kteří nejsou uchovněni v FCI – jinými slovy, ten, kdo v dobré víře nakryl v zahraničí, bude mít u potomků prázdný rodokmen (a to i zpětně). Vrhům po Olafovi nakonec rodokmeny vydány byly. V jaké podobě, to posuďte sami (zde). Potomkům, zapsaným pod plemennou knihou ČKS, budou rodokmeny vymazáno až pro následující pokolení.

 

Konec dobrý, všechno dobré? Nikoli…. Pokud se vám zdá, že by se měl klub z této situace poučit, jste stejně naivní, jako my. Jak se klub chová ke svým členům, co všechno klub DOPOSUD BEZTRESTNĚ porušuje, jaké škody svým přístupem v chovu způsobil (a stále působí) – to vše se budete průběžně dovídat na těchto webových stránkách.

 

Asociace kynologů    

 

 

 

,


Komentáře


 • 19. 2. 2016 13:54
  Nedbalka
  neuvěřitelná kauza

  Celý příspěvek jsem si přečetla a jsem v šoku, o problému jsem věděla, nicméně jsem neznala podrobnosti. Držím asociaci palce v tomto nelehkém boji a přeji HODNĚ SIL a MNOHO ŠTĚSTÍ!


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů