ČMKU prohrála soudní spor aneb Případ nevydaných rodokmenů jorkšírského teriéraJe to historicky první soudní spor ČMKU versus řadový chovatel vyhraný chovatelem!!! Gratulujeme a doufáme, že další budou následovat.

Rozsudek ve věci chovu psů
Po letech právních bojů (spor byl zahájen v roce 1999) rozhodly české soudy, že Českomoravská kynologická unie je povinna vydat chovatelce Boženě Majerové průkazy původu pro štěňata jorkšírského teriéra z jejího chovu. Tato povinnost byla Českomoravské kynologické unii uložena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 potvrzeným rozsudkem odvolacího Městského soudu v Praze. Rozsudky jsou pravomocné a vykonatelné (exekuovatelné).

Celá kauza začala zkraje roku 1999, kdy se v úspěšném chovu narodila další štěňata a chovatelka stejným předepsaným postupem jako vždycky požádala o vydání průkazů původu pro tato štěňata. Tentokrát však neuspěla a její žádost byla odmítnuta. Odmítnutí obsahovalo jazykově a logicky nesrozumitelnou větu, že ?zaslaná přihláška nesplňuje podmínku poradce chovu Vašeho klubu?.

Po celou dobu sporu, včetně projednávání před soudy obou stupňů neuvedla Českomoravská kynologická unie ani jediný chovatelský ani právní důvod, který by měl oporu v právních (obecně závazných či vnitřních) předpisech, pro který by mohla být žádost chovatelky odmítnuta. I Mezinárodní kynologická unie (FCI) označila důvody pro odmítnutí vydání průkazu původu za nejasné.

Proto byla obrana Českomoravské kynologické unie soudy samozřejmě odmítnuta jako účelová. O pravém důvodu tohoto postupu je možné jen spekulovat, nejpravděpodobněji se jeví jakýsi trest za neposlušnost chovatelky, která si dovolila se vzepřít nepravostem páchaným uvnitř chovatelského klubu a dovolila si kandidovat na funkci ve vedení klubu proti stávající předsedkyni, která je chráněnkyní Českomoravské kynologické unie.

O přístupu Českomoravské kynologické unie nejlépe svědčí skutečnost, že citované rozsudky zcela ignoruje, povinnosti tam uložené nesplnila dosud a chovatelka tak byla nucena zahájit exekuční řízení.

Rozsudky jsou přímo závazné pouze pro chovatelku a Českomoravskou kynologickou unii, avšak plní samozřejmě funkci jakéhosi precedentu pro všechny chovatele, kteří rovněž splnili všechny podmínky a z důvodu libovůle na straně Českomoravské kynologické unie jim pro štěňata z jejich chovu nebyly vydány průkazy původu. Nejedná se tedy o nic menšího, než vyražení zbraně z rukou Českomoravské kynologické unie vůči "neposlušným" chovatelům, kteří si dovolí poukazovat na letité nepořádky či pouze s něčím nesouhlasit. Proto je takový rozsudek, který je dle mých informací vůbec prvním pravomocným rozsudkem v této oblasti práva, důležitý nejen pro paní Majerovou, ale doslova pro každého chovatele.

V Praze dne 11.4.2006

Mgr. Petr Mikysek

advokát

 


Komentáře


 • 20. 2. 2016 10:43
  Božena Majerová
  Spor s ČMKU  Spor paní Boženy Majerové s
  Č
  MKU
  Na p
  ř
  elomu let 1998 a 1999 zjistila skupina chovatel
  ů
  sdružených
  v
  Č
  eskomoravském klubu chovatel
  ů
  Yorkshire terrier
  ů
  , že v tomto klubu se
  d
  ě
  jí nepravosti v
  č
  etn
  ě
  nepravostí finan
  č
  ních. Svolali proto
  č
  lenskou sch
  ů
  zi,
  na které staré vedení odvolali a zvolili nové. Staré vedení se nedalo a svolalo
  jinou
  č
  lenskou sch
  ů
  zi, na kterou pozvalo jen p
  ř
  edem vybrané
  č
  leny, a na ní
  se potvrdilo ve funkcích. Výsledkem t
  ě
  chto dvou
  č
  lenských sch
  ů
  zí bylo dvojí
  zvolené vedení klubu.
  Č
  eskomoravská kynologická unie, a
  č
  není nad
  ř
  ízeným
  orgánem klubu ani nemá žádné zákonné
  č
  i smluvní právo do chodu klubu
  zasahovat, se postavila za p
  ů
  vodní vedení klubu s nímž nadále vy
  ř
  izovala
  agendu pr
  ů
  kaz
  ů
  p
  ů
  vodu; s novým vedením
  Č
  MKU odmítla by
  ť
  i jen
  komunikovat.
  Jako trest za to, že se postavila do
  č
  ela „vzbou
  ř
  enc
  ů
  “, byla paní Božena
  Majerová z klubu vylou
  č
  ena a od této chvíle jí byly zamítány veškeré její
  žádosti o vydání pr
  ů
  kaz
  ů
  p
  ů
  vodu pro št
  ěň
  ata narozená v její do té doby
  velmi úsp
  ě
  šné chovatelské stanici Mondeo Animals. Jako „bonus“ p
  ů
  vodní
  vedení klubu obeslalo ješt
  ě
  zbylé dva kluby sdružující chovatele Yorkshire
  terrier
  ů
  , aby si pojistilo, že paní Boženu Majerovou za
  č
  lena nevezme žádný
  z nich. Tím jí fakticky znemožnilo dále provád
  ě
  t chovatelskou
  č
  innost.
  Dne 10.8.1999 podala paní Božena Majerová žalobu v
  ůč
  i
  Č
  MKU, jíž se
  domáhala uložení povinnosti
  Č
  MKU vydat pr
  ů
  kazy p
  ů
  vodu pro št
  ěň
  ata z její
  chovatelské stanice, z prvního vrhu narozeného po jejím vylou
  č
  ení z klubu.
  Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 z 7.6.2005 (skute
  č
  n
  ě
  to tomuto
  soudu trvalo šest let) bylo žalob
  ě
  chovatelky vyhov
  ě
  no. Tento rozsudek byl
  k odvolání
  Č
  MKU potvrzen rozsudkem M
  ě
  stského soudu v Praze
  z 21.12.2005. Tím byl na sv
  ě
  t
  ě
  pravomocný a vykonatelný rozsudek
  ukládající
  Č
  MKU povinnost vydat paní Majerové pro št
  ěň
  ata z její
  chovatelské stanice pr
  ů
  kazy p
  ů
  vodu.
  Č
  MKU tento rozsudek p
  ů
  vodn
  ě
  nerespektovala a teprve uložení pokuty v exeku
  č
  ním
  ř
  ízení jí p
  ř
  im
  ě
  lo splnit
  tuto povinnost a p
  ř
  edm
  ě
  tné pr
  ů
  kazy p
  ů
  vodu vydat. Vše se tedy zdálo být na
  dobré cest
  ě
  .........
  Bohužel Nejvyšší soud
  Č
  R k dovolání
  Č
  MKU oba rozsudky svým rozsudkem
  z 27.3.2007 zrušil a v
  ě
  c vrátil znovu na za
  č
  átek. Po osmi letech od podání
  žaloby paní Majerová znovu
  č
  eká na první jednání soudu ve v
  ě
  ci ....


  V d
  ů
  sledku této situace je paní Božena Majerové již p
  ř
  es osm let
  znemož
  ň
  ováno chovat psy, resp. prodávat št
  ěň
  ata s pr
  ů
  kazy p
  ů
  vodu.
  V Praze dne 3.8.2007


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů